تندیس‌های دانشجویی، دانش‌آموزی

 • یادمان دانش آموختگان مهندسی صنایع
 • تندیس فارغ التحصیلی دانشجویان شیمی محض
 • تندیس فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات
 • تندیس فارغ التحصیلی دانشجویان مرکز علمی-کاربردی صنایع مخابرات راه دور ایران
 • نخستین همایش بزرگ دانش آموزی (ما می توانیم)
 • ن و القلم
 • یادمان جشنواره هنرهای دستی، تجسمی، شعر و داستان کوتاه
 • یادمان فارغ التحصیلی دانشجویان مهندسی شیمی
 • یادمان دانش آموختگی دانشجویان مامایی
 • یادمان فارغ التحصیلی دانشجویان مدیریت و بازرگانی
 • یادمان دانش آموختگی دانشجویان فیزیوتراپی
 • یادمان دانش آموختگی دانشجویان شیمی-پتروشیمی
 • یادمان دانش آموختگی مهندسی شیمی، صنایع غذایی
 • تندیس بهترین نمایشنامه
 • یادمان فارغ التحصیلی دانشجویان مهندسی برق و مخابرات

1  2  3  4  5  6  7